Dotacje Unijne

„Opracowanie usługi optymalizującej proces obsługi płatności przez biura usług płatniczych Incaso Wojciech Stadnik w oparciu o algorytm zapewniający zwiększenie bezpieczeństwa transakcji”

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmu zapewniającego zwiększenie bezpieczeństwa transakcji obsługiwanych przez biura usług płatniczych Incaso Wojciech Stadnik. Powstały algorytm zostanie zaimplementowany do działalności Wnioskodawcy w postaci platformy informatycznej obsługującej płatności, usprawniającej dostęp do klienta, zwiększającej bezpieczeństwo i automatyzującej zarządzanie zintegrowanymi bazami danych oraz punktami przyjmowania opłat, zgodnie z najnowszymi wymogami RODO oraz Ustawy o AML.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Beneficjent: INCASO Wojciech Stadnik

 

Całkowita wartość projektu: 473 685,30 zł

Wartość dofinansowania: 327 343,50 zł

Okres realizacji: wrzesień 2019 – czerwiec 2020