Obowiązek informacyjny

 

Wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób na Listach Sankcyjnych („SL”)

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 i 5 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Incaso Wojciech Stadnik z siedzibą w Koszalinie, ul. Skowronków 14, jako Administrator danych niniejszym realizuje obowiązek informacyjny wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”).

1. Administrator danych

Incaso Wojciech Stadnik z siedzibą w Koszalinie (75-819), ul. Skowronków 14, numer telefonu (+48) 507 165 879 jest Administratorem danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: pod e-mailem kontakt@ibup.com.pl lub pod numerem telefonu (+48) 507 165 879 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) są przetwarzane przez Administratora danych w celu komercyjnym polegającym na tworzeniu i odpłatnym udostępnianiu instytucjom obowiązanym (tj. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, biurom usług płatniczych itp.) narzędzia wspomagającego je w realizacji obowiązków wynikających z polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), (dalej: „Ustawa AML”), implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015 / 849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648 / 2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 73). Po usunięciu Państwa danych osobowych z narzędzia wspomagającego instytucje obowiązane w realizacji obowiązków Ustawy AML, o którym mowa wyżej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”):

1) dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia – trzy ostatnie tylko wówczas jeśli Administrator danych nimi dysponuje);
2) dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje lub na czyją rzecz świadczy usługi);
3) dane o miejscu pochodzenia, narodowości, obywatelstwie, płci;
4) dane kontaktowe – adres e-mail wykorzystywany w związku z pełnioną funkcją – tylko wówczas, jeśli Administrator danych nimi dysponuje.

5. Źródło pozyskania danych

Administrator danych pozyskał dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”), w szczególności:
– w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”):
1) ze stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;
2) z centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933);
3) z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) z Monitora Sądowego i Gospodarczego;
5) ze stron internetowych.
– w przypadku osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”):
1) z powszechnie dostępnych list sankcyjnych, tj. w szczególności:
• OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Tresury),
• OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Tresury),
• Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU),
• HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK),
• Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List).

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) odbiorcom produktów i usług Administratora danych, w szczególności instytucjom obowiązanym w rozumieniu Ustawy AML;
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym dla Administratora danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
c) współpracownikom, pracownikom Administratora danych;
d) innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) będą przetwarzane w narzędziu wspomagającym instytucje obowiązane w realizacji obowiązków Ustawy AML, o którym mowa wyżej, przez czas przez jaki te osoby będą uznawane przez Ustawę AML za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne („PEP”), a następnie przez czas, przez który Ustawa AML nakazuje stosować w stosunku do tych osób środki uwzględniające wyższe ryzyko, o którym mowa m. in. w art. 46 Ustawy AML. Dane osobowe osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) będą przetwarzane przez czas figurowania tych osób na listach sankcyjnych. Po usunięciu danych osobowych powyższych osób z narzędzia, o którym mowa wyżej, dane osobowe PEP i SL będą przez Administratora przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do obrony przed takimi roszczeniami.

9. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych Państwa danych objętych sprzeciwem. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też, że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator danych Państwa danych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.