Obowiązek informacyjny

 

Wobec bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”)

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 i 5 lit. b i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Incaso Wojciech Stadnik z siedzibą w Koszalinie, ul. Skowronków 14, jako Administrator danych niniejszym realizuje obowiązek informacyjny wobec bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”).

1. Administrator danych

Incaso Wojciech Stadnik z siedzibą w Koszalinie (75-819), ul. Skowronków 14, numer telefonu (+48) 507 165 879 jest Administratorem danych osobowych bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: pod e-mailem kontakt@ibup.com.pl lub pod numerem telefonu (+48) 507 165 879 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Dane osobowe bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego w szczególności, ale nie wyłącznie na uprawnieniu Administratora danych opartego na art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.), (dalej: „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu”).
Dane osobowe bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) są przetwarzane przez Administratora danych w celu komercyjnym. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wspomagania instytucji obowiązanych (tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, fundacji, stowarzyszeń itp.) w realizacji obowiązku identyfikacji bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP) wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), (dalej: „Ustawa AML”).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”):
1) dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia – dwie ostatnie tylko wówczas, jeśli Administrator danych nimi dysponuje);
2) dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji / zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne pracuje);
3) dane kontaktowe – adres e-mail wykorzystywany w związku pełnioną funkcją.

5. Źródło pozyskania danych

Administrator danych pozyskał dane osobowe bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności:
1) ze stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;
2) z centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933);
3) z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) z Monitora Sądowego i Gospodarczego;
5) ze stron internetowych.

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) odbiorcom produktów i usług Administratora danych, w szczególności instytucjom obowiązanym w rozumieniu Ustawy AML;
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratora danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
c) współpracownikom, pracownikom Administratora danych;
d) innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) będą przechowywane przez czas, przez jaki te osoby będą uznawane przez Ustawę AML za bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”).

9. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do przenoszenia danych;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Wnosząc sprzeciw, powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych Państwa danych objętych sprzeciwem. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator danych nie wykorzystuje danych osobowych bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.